StatutSTATUT „FUNDACJI ROZWOJU REGIONU MYŚLENICKIEGO”

tekst jednolity obejmujący:
- zmianę dokonaną na Posiedzeniu Rady Fundacji 22 marca 2013 r., uchwałą nr 10/2013.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Świadomi potrzeb Regionu i zjednoczeni pragnieniem jego rozwoju Fundatorzy. Aktem notarialnym nr Rep 593/2004 sporządzonym dnia 21 lutego 2004 przez notariusza Andrzeja Pogańskiego w Kancelarii Notarialnej w MYŚLENICACH ustanawiają Fundację pod nazwą: „FUNDACJA ROZWOJU REGIONU MYŚLENICKIEGO”.
§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.
§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Myślenice.
§ 4

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy.
§ 5

1. Fundacja może tworzyć oddziały oraz filie.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w statucie.
§ 6

Fundacja może używać pieczęci oraz znaku graficznego, którego wzór ustali Rada Fundacji.
§ 7

Fundacja może przyznawać wyróżnienia i nagrody osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
§ 8

1. Właściwym ministrem jest Minister Rozwoju Regionalnego.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji jako organizacji pożytku publicznego w zakresie uprawnień, obowiązków i wymogów wynikających z odpowiednich przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
3. Fundacja jako organizacja pożytku publicznego w zakresie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu podlega kontroli ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9

1. Fundacja została powołana w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego należącej do sfery zadań publicznych w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności w celu:
1) Prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju Regionu Myślenickiego.
2) Wspierania i organizowania regionalnych inicjatyw społeczno – gospodarczych.
3) Popierania wszelkich inicjatyw zmierzających do powstania małych i średnich przedsiębiorstw i pomoc dla istniejących.
4) Wspierania działań organizacyjno – administracyjnych w gminach, w których występuje wysokie bezrobocie lub zagrożonych wystąpieniem bezrobocia, a skierowanych do podmiotów wymagających przekształceń strukturalnych.
5) Podejmowania prowadzenia i finansowania inicjatyw mających na celu ochronę środowiska naturalnego i propagowania działań proekologicznych oraz nowoczesnych technologii w tym zakresie.
6) Wspomagania organizacyjne i finansowo przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianej ochrony zdrowia, w tym przede wszystkim wspierania działań na rzecz ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, sportu, turystyki i krajoznawstwa.
7) Wspierania przedsięwzięć na polu kultury i oświaty mających na celu aktywizację społeczności lokalnych.
8) Wspierania inicjatyw regionalnych w zakresie rozwoju myśli naukowo-technicznej, w szczególności w zakresie zastosowania sieci teleinformatycznej – Internetu.
9) Wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju rolnictwa, terenów wiejskich, agroturystyki i przetwórstwa rolno-spożywczego.
10) Wspieranie przedsięwzięć zmierzających do poprawy warunków bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa medycznego i rozwiązywania sytuacji kryzysowych.
11) Prowadzenia pomocy społecznej oraz pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.
12) Prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
13) Prowadzenia działalności charytatywnej.
14) Prowadzenia działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
15) Prowadzenia promocji i organizacji wolontariatu.
16) Prowadzenie działalności związanej z ochroną środowiska naturalnego, poprzez propagowanie i pomoc w wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej.
2. Fundacja prowadzi działalność statutową określoną w ust. 1 niniejszego paragrafu na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuacje życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.
§ 10

Cele określone w § 9 Fundacja realizuje poprzez:
1) Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, a w szczególności z organizacjami i instytucjami Unii Europejskiej i krajów członkowskich.
2) Współpracę z organami administracji rządowej, organizacjami samorządowymi, społecznymi i związkowymi, podmiotami gospodarczymi i innymi organizacjami, także poprzez realizację zadań publicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach, uczestniczenie we wspólnych zespołach o charakterze doradczo-inicjatywnym oraz wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności.
3) Doradztwo i udzielenie pomocy materialnej (finansowej i rzeczowej) osobom fizycznym i prawnym w organizowaniu, prowadzeniu i rozwijaniu działalności przyczyniającej się do rozwoju Regionu, a także nawiązywanie w tym celu współpracy i i współpraca z jednostkami samorządu lokalnego, organizację konferencji i forów gospodarczych
4) Udzielanie pomocy w przedsięwzięciach gospodarczych zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy poprzez doradztwo w zakresie produkcji i zbytu, marketingu, zarządzaniu, udostępnianie środków finansowych nowotworzonym i istniejącym małym i średnim przedsiębiorcom, organizację bezpłatnych kursów, szkoleń spotkań, konferencji i wykładów dla bezrobotnych oraz dla osób pragnących podnosić posiadane lub zdobywać nowe kwalifikacje zawodowe i współpraca w tym zakresie z instytucjami działającymi w zakresie pośrednictwa pracy i aktywizacji bezrobotnych, organizowanie i oferowanie osobom bezrobotnym stażów (praktyk) podnoszących ich umiejętności, wiedzę i kwalifikacje zawodowe.
5) Organizowanie konferencji i spotkań w przedmiocie problematyki dotyczącej pomocy społecznej, działania związane z gromadzeniem i przekazywaniem środków finansowych na pomoc społeczną.
6) Działania związane z gromadzeniem i przekazywaniem środków finansowych na pomoc dla osób niepełnosprawnych, udzielanie osobom niepełnosprawnym pomocy finansowej i materialnej, w tym poprzez zakup i przekazywanie sprzętu rehabilitacyjnego, komputerowego, organizowanie i finansowanie spotkań i imprez rozwojowych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, organizowanie bezpłatnych kursów, wykładów i szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji dla osób niepełnosprawnych i współpraca w tym zakresie z instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
7) W oparciu o istniejące warunki lecznicze Regionu, pomoc dla istniejących oraz współpraca przy tworzeniu nowych placówek leczniczych, u podstaw działania których leży szeroko rozumiana ochrona zdrowia dzieci i młodzieży oraz finansowanie tych przedsięwzięć.
8) Współpraca z domami kultury, szkołami i innymi placówkami oświatowymi oraz organizacjami społecznymi w organizowaniu konkursów, olimpiad mających za cel popularyzację wiedzy, w tym wiedzy o Regionie i udzielanie tym placówkom pomocy finansowej.
9) Przyznawanie stypendiów dla osób realizujących cele Fundacji oraz twórcze dokonania w zakresie promocji Regionu, w tym dla dzieci szczególnie uzdolnionych.
10) Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć umożliwiających zapoznanie przedsiębiorców z najnowszymi sposobami zarządzania i technologiami.
11) Organizowanie festynów, zawodów, festiwali, targów, giełd służących ożywieniu kulturalnemu, naukowemu, gospodarczemu i sportowemu Regionu.
12) Pomoc finansowa i uczestniczenie w propagowaniu i podejmowaniu inicjatyw ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności polegających na korzystaniu z odnawialnych źródeł energii, nabywanie kolektorów energii słonecznej, budowanie elektrowni wodnych, oczyszczalni ścieków, ekologicznych wysypisk śmieci, akcji oczyszczania terenów Regionu.
13) Dofinansowanie i uczestniczenie w działalności wydawniczej, informacyjnej, promocyjnej w zakresie rozwoju Regionu.
14) Inicjowanie, dofinansowanie i wspomaganie działalności w zakresie poprawy dla instytucji, których celem jest realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
15) Organizowanie imprez i wycieczek turystycznych dla dzieci, młodzieży, bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób ubogich, ofiar klęsk żywiołowych i katastrof, a także organizowanie imprez i wycieczek turystycznych promujących Region, doradztwo i udzielanie pomocy materialnej (finansowej i rzeczowej) w organizowaniu takich imprez turystycznych,
16) Organizowanie punktów informacji turystycznej Regionu oraz działania polegające na umieszczaniu w mediach i środkach masowego przekazu informacji turystycznej o Regionie, doradztwo i udzielanie pomocy materialnej (finansowej i rzeczowej) w organizowaniu takich punktów turystycznych,
17) Organizowanie kursów na rzecz dzieci, młodzieży, z wyłączeniem osób niepełnosprawnych i osób bezrobotnych, w tym kursów komputerowych, kursów szybkiego czytania, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, a także doradztwo organizacyjne i udzielanie pomocy materialnej (finansowej i rzeczowej) dla ośrodków i podmiotów prowadzących tego rodzaju kursy,
18) Organizacja, promocja, doradztwo organizacyjne i udzielanie pomocy materialnej (finansowej i rzeczowej) na rzecz imprez sportowych dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, , a także innych imprez mających na celu rozwój rekreacji w Regionie,
19) Organizacja, promocja, doradztwo organizacyjne i udzielanie pomocy materialnej (finansowej i rzeczowej) na rzecz imprez rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, a także innych imprez mających na celu rozwój rekreacji w Regionie,
20) Udzielanie pomocy materialnej (finansowej, rzeczowej), doradczej i organizacyjnej przy tworzeniu i funkcjonowaniu obiektów kulturalnych innych niż muzea, działalność promocyjna na rzecz takich obiektów,
21) Udzielanie pomocy materialnej (finansowej, rzeczowej) doradczej i organizacyjnej przy tworzeniu i funkcjonowaniu muzeów, działalność promocyjna na rzecz takich obiektów,
22) Udzielanie pomocy materialnej (finansowej, rzeczowej), doradczej i organizacyjnej przy ochronie i konserwacji miejsc i budynków o znaczeniu historycznym oraz innych podobnych atrakcji turystycznych, działalność promocyjna na rzecz takich miejsc, budynków i atrakcji turystycznych,
23) Działalność polegająca na wspieraniu organizacyjnym, doradczym i materialnym (finansowym, rzeczowym)_ inicjatyw społecznych, poprzez gromadzenie funduszy i ich przekazywanie na rozwój ekologii i ochrony środowiska, lokalnych inicjatyw mieszkańców, stowarzyszeń regionalnych i patriotycznych.
§ 11

W celu zwiększenia środków na realizację zadań statutowych Fundacja może:
1) prowadzić samodzielnie w kraju i zagranicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji,
2) wspierać działalność innych osób i instytucji prowadzących działalność zgodną z celami Fundacji,
3) uczestniczyć w innych organizacjach i podmiotach, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych, jeżeli ich działalność jest zgodna z celami Fundacji.
Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 12

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 23 100 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte lub otrzymane w toku jej działalności.
§ 13

1. Działalność pożytku publicznego Fundacji nie jest z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
2. Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
3. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego Fundacji jest działalność prowadzona w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i powtórzonych w § 9 ust. 1 niniejszego statutu, za które Fundacja nie pobiera wynagrodzenia.
4. Działalnością odpłatną pożytku publicznego Fundacji jest:
1) działalność prowadzona w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i powtórzonych w § 9 ust. 1 niniejszego statutu za które Fundacja pobiera wynagrodzenie.
2) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego Fundacji.
5. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego lub z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego..
6. Działalność odpłatna pożytku publicznego Fundacji stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej jeżeli:
a) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności, lub
b) przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego za okres ostatnich 3 miesięcy przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Przez wynagrodzenie rozumie się wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną.
7. Prowadzenie przez Fundację nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
§ 14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 15

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych,
2) wpłat pieniężnych przekazywanych w ramach pomocy zagranicznej,
3) z subwencji i dotacji państwowych i samorządowych jednostek,
4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
5) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
6) odsetek bankowych od środków finansowych Fundacji zdeponowanych na rachunkach bankowych,
7) dochodów ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz Fundacji,
8) dochodów uzyskanych na giełdach papierów wartościowych,
9) dalszych świadczeń fundatorów,
10) ze środków pochodzących z funduszy, programów i innych źródeł organizacji i instytucji krajowych i zagranicznych, w szczególności z Unii Europejskiej.
11) Przekazywanych Fundacji kwot z tytułu zasądzonych nawiązek.
§ 16

Dochody pochodzące z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 17

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przejęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest uprawdopodobnione, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 18

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej, w znacznej wysokości uzyskują tytuł: Sponsora Fundacji – jeżeli wyrażą takie życzenie.
2. O przyznaniu tytułu Sponsora Fundacji decyduje Rada Fundacji.
§ 19

Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty i honorowy, nie może być przeniesiony na inną osobę.

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
§ 20

Organami Fundacji są:
• Rada Fundacji,
• Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
• Komisja Rewizyjna.
§ 21

1.  W skład Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy.
2.  Członkowie Rady mogą działać przez swoich pełnomocników.
3. Członek Rady Fundacji może złożyć oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Fundacji. Oświadczenie takie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i jest skuteczne z chwilą doręczenia go na ręce Przewodniczącego rady Fundacji. Członek Rady Fundacji, który złożył oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie jest członkiem Rady Fundacji w rozumieniu przepisów niniejszego Statutu.
§ 22

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i uchwałodawczych.
§ 23

Do zakresu działania i kompetencji Rady Fundacji należy:
1. zmiana statutu,
2. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją,
3. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji,
4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Fundacji,
5. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu,
6. zatwierdzanie planów finansowych działalności Fundacji,
7. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i sprawozdań finansowych oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
8. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
9. podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach wskazanych w poszczególnych postanowieniach niniejszego statutu,
10. zatwierdzanie organizacji wewnętrznej fundacji, regulaminu działalności Rady Fundacji i jej Prezydium, regulaminu działania Zarządu i zasad prowadzenia działalności gospodarczej,
11. wyrażanie zgody na nabycia przez Zarząd na rzecz Fundacji nieruchomości,
12. wykonanie innych zadań określonych w poszczególnych przepisach statutu,
13. określenie wartości środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą, nie mniejszą jednak niż 1000 zł.
14. określanie zasięgu terytorialnego Regionu Myślenickiego,
15. określenie sposobu i wysokości gratyfikacji za udział w posiedzeniach Rady Fundacji,
16. prowadzenie aktualnej listy członków Rady Fundacji.
§ 24

1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym Prezydium, w skład którego wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Fundacji na okres czterech lat, z tym, że okres pierwszej kadencji wynosi 2 lata.
2. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
3. W posiedzeniu rady Fundacji uczestniczą z głosem doradczym członkowie Zarządu.
4. Rada Fundacji może, po uzyskaniu uprzedniej pozytywnej opinii Zarządu Fundacji, uchwałą powołać do swego grona inne osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji lub w inny sposób wspomagają działalność Fundacji.
§ 25

1. O dacie, miejscu i godzinie posiedzenia członek Rady Fundacji powinien być zawiadomiony co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zebrania w formie pisemnej lub przy użyciu poczty elektronicznej, na adres wskazany przez członka Rady Fundacji.   
2. Wraz z zawiadomieniem członkowi Rady Fundacji doręcza się program zebrania.
3. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. Każdemu członkowi Rady Fundacji przysługuje jeden głos.
4. Głosowania są jawne, za wyjątkiem:
1) wyboru organów Fundacji i wybór członków Prezydium,
2) spraw, co do których przyjęto formę głosowania tajnego.
5. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, zwołuje posiedzenia oraz przewodniczy im.
6. W sytuacji gdy przy głosowaniu nad uchwałą wystąpi równa ilość głosów za i przeciw głos Przewodniczącego Rady Fundacji jest głosem decydującym.
7. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymać gratyfikację za udział w jej posiedzeniach.
8. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządza się protokół.
§ 26

1. Zarząd składa się z 3-5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa wybieranych na okres 3-ch lat, z tym że okres pierwszej kadencji wynosi 1 rok.
2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Funkcji w Zarządzie nie można łączyć z członkostwem w Prezydium Rady Fundacji oraz Komisji Rewizyjnej.
4. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z członkowstwem w zarządzie spółek, o których mowa w § 39.
5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
6. Wybór i odwołanie członków Zarządu wymaga bezwzględnej większości członków Rady Fundacji przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.
7. Wygaśnięcie członkowstwa w Zarządzie następuje z chwilą upływu kadencji, odwołania z funkcji członka Zarządu, rezygnacji z funkcji członka Zarządu lub śmierci.
§ 27

1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
2. Zarząd w szczególności:
1) kieruje działalnością Fundacji zgodnie z jej celem statutowym i obowiązującymi przepisami prawa,
2) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
3) uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji po zaopiniowaniu przez Radę,
4) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
5) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
6) wnioskuje o zmianę statutu oraz o połączeniu z inną fundacją o zbieżnych celach i o likwidacji Fundacji,
7) ustala wielkość zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
8) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz za wyniki działalności finansowo-gospodarcze,
9) wnioskuje uchwalenie zasad organizacji wewnętrznej Fundacji,
10) wnioskuje uchwalenie regulaminu działalności Fundacji,
11) wnioskuje o przyjęciu regulaminu działania Zarządu,
12) sporządza roczne merytoryczne sprawozdanie z działalności Fundacji jako organizacji pożytku publicznego,
13) zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji.
§ 28

Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają – Prezes Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu, w tym Wiceprezes Fundacji, działający łącznie.
§ 29

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
2. Uchwały i decyzje Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.
3. Członek Zarządu może żądać zaprotokołowania jego zdania odrębnego, w takiej sytuacji sprawa wchodzi do programu obrad najbliższego posiedzenia Rady Fundacji.
§ 30

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Umowę o pracę z członkiem Zarządu zawiera Rada Fundacji działająca przez Przewodniczącego Rady Fundacji.
3. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada Fundacji na wniosek Prezydium Rady Fundacji.
4. Fundator może być członkiem Zarządu.
§ 31

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy w szczególności:
a) zwoływanie posiedzeń Zarządu,
b) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Fundacji,
c) reprezentowanie fundacji na zewnątrz.
3. Członkowie Rady i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
§ 32

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych w głosowaniu tajnym na okres kadencji Prezydium Rady Fundacji bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości określonej przepisami o działalności publicznej i o wolontariacie.
§ 33

1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego kierującego pracami Komisji Rewizyjnej.
2. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół.
§ 34

1. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do wykonywania nadzoru nad działalnością Fundacji.
2. Do szczególnych obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
a) Badanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
b) Badanie sprawozdań Zarządu, w tym rocznych merytorycznych sprawozdań z działalności Fundacji jako organizacji pożytku publicznego.
c) Składanie Radzie Fundacji sprawozdania pisemnego z wyników powyższych badań.
d) Wnioskowanie do Rady Fundacji o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
§ 35

Zbycie, obciążenie nieruchomości stanowiących własność Fundacji może nastąpić tylko za zgodą Rady Fundacji.
§ 36

Fundacji nie wolno:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków jej organów lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywać jej majątku na rzecz jej członków, członków jej organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać majątku na rzecz jej członków, członków jej organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze jej statutowego celu,
d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej członkowie, członkowie jej organów lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział V
ZMIANA STATUTU
§ 37

Zmiana statutu nie może dotyczyć podstawowych celów Fundacji. Uchwałę zmiany statutu Rada Fundacji podejmuje kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

Rozdział VI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORAZ DZIAŁANOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO FUNDACJI
§ 38

1. Źródłem pozyskiwania środków na realizację celów statutowych Fundacji jest również prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu
2. Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację jest prowadzona wyłącznie jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego Fundacji.
3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego.
4. Zakres prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację określony jest według następujących oznaczeń Polskiej Klasyfikacji Działalności:
1) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów – PKD 46.11.Z,
2) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych – PKD 46.12.Z,
3) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych – PKD 46.13.Z,
4) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów – PKD 46.14.Z,
5) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych – PKD 46.15.Z,
6) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych – PKD 46.16.Z,
7) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.17.Z,
8) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,
9) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z,
10) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z,
11) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z,
12) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z,
13) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,
14) Działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z,
§ 39

1. Działalność gospodarcza Fundacji może również polegać na utworzeniu spółki prawa handlowego lub na przystąpieniu do istniejącej spółki, pod warunkiem, że cały dochód spółki będzie przeznaczany na cele statutowe Fundacji.
2. Fundacja w tej spółce reprezentowana jest przez osobę powołaną Uchwałą Zarządu Fundacji.
§ 40

Składnikami majątkowymi przeznaczonymi na prowadzenie działalności gospodarczej są:
1. składniki majątkowe przekazywane sukcesywnie przez Zarząd oraz udziały majątkowe w spółkach prawa handlowego,
2. część zysków osiągniętych przez zakłady w wysokości określonej przez Radę Fundacji.
§ 40a.

1. Fundacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
1) – Organizowania imprez i wycieczek turystycznych dla dzieci, młodzieży, bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób ubogich, ofiar klęsk żywiołowych i katastrof, a także organizowania imprez i wycieczek turystycznych promujących Region Myślenicki, doradztwa i udzielania pomocy materialnej (finansowej i rzeczowej) w organizowaniu takich imprez turystycznych – PKD 79.12.Z,
2) Organizowanie punktów informacji turystycznej Regionu Myślenickiego oraz działalności polegającej na umieszczaniu w mediach i środkach masowego przekazu informacji turystycznej o Regionie Myślenickim, doradztwa i udzielania pomocy materialnej (finansowej i rzeczowej) w organizowaniu takich punktów turystycznych – PKD 79.90.B,
3) Organizowania kursów na rzecz dzieci, młodzieży, z wyłączeniem osób niepełnosprawnych i osób bezrobotnych w tym kursów komputerowych, kursów szybkiego czytania, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, a także doradztwa organizacyjnego i udzielania pomocy materialnej (finansowej i rzeczowej) dla ośrodków i podmiotów prowadzących tego rodzaju kursy – PKD 85.59.B,
4) Organizacji, promocji, doradztwa organizacyjnego i udzielania pomocy materialnej (finansowej i rzeczowej) na rzecz imprez sportowych dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, a także innych imprez sportowych mających na celu rozwój kultury fizycznej w Regionie Myślenickim – PKD 93.19.Z,
5) Organizacji, promocji, doradztwa organizacyjnego i udzielania pomocy materialnej (finansowej i rzeczowej) na rzecz imprez rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, a także innych imprez mających na celu rozwój rekreacji w Regionie Myślenickim – PKD 93.29.Z.
2. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:
1) Doradztwa i udzielania pomocy materialnej (finansowej i rzeczowej) w organizowaniu, prowadzeniu i rozwijaniu działalności przyczyniającej się do rozwoju Regionu Myślenickiego, podejmowania współpracy z jednostkami samorządu lokalnego, organizacji konferencji i forów gospodarczych – PKD 82.99.Z, .
2) Gromadzenia i przekazywania środków finansowych na pomoc dla osób niepełnosprawnych, udzielania osobom niepełnosprawnym pomocy finansowej i materialnej, w tym poprzez zakup i przekazywanie sprzętu rehabilitacyjnego, komputerowego, organizowania i finansowania spotkań i imprez rozwojowych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, organizowania bezpłatnych kursów, wykładów i szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji dla osób niepełnosprawnych i współpracy w tym zakresie z instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych – PKD 88.10.Z,
3) Organizowania konferencji i spotkań w przedmiocie problematyki dotyczącej pomocy społecznej, gormadzenia i przekazywania środków finansowych na pomoc społeczną, organizowania bezpłatnych kursów, wykładów i szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji dla osób bezrobotnych i współpracy w tym zakresie z instytucjami i podmiotami działającymi w zakresie pośrednictwa pracy i aktywacji bezrobotnych, organizowania i oferowania osobom bezrobotnym stażów (praktyk) podnoszących ich umiejętności, wiedzę i kwalifikacje zawodowe – PKD 88.99.Z,
4) Udzielania pomocy materialnej (finansowej, rzeczowej), doradczej i organizacyjnej przy tworzeniu i funkcjonowaniu obiektów kulturalnych innych niż muzea, a także prowadzenia działalności promocyjnej na rzecz takich obiektów – PKD 90.04.Z,
5) Udzielania pomocy materialnej (finansowej, rzeczowej), doradczej i organizacyjnej przy tworzeniu i funkcjonowaniu muzeów, a także prowadzenia działalności promocyjnej na rzecz takich obiektów – PKD 91.02.Z,
6) Udzielania pomocy materialnej (finansowej, rzeczowej) doradczej i organizacyjnej przy ochronie i konserwacji miejsc i budynków o znaczeniu historycznym oraz innych podobnych atrakcji turystycznych, a także prowadzenia działalności promocyjnej na rzecz takich miejsc , budynków i atrakcji turystycznych – PKD 91.03.Z,
7) Doradztwa, wspierania organizacyjnego i materialnego ( Finansowego i rzeczowego) inicjatyw społecznych, poprzez gromadzenie funduszy i ich przekazywanie na rozwój ekologii i ochrony środowiska, lokalnych inicjatyw mieszkańców, stowarzyszeń regionalnych i patriotycznych – PKD 94.99.Z.
§ 41

1. Fundacja jako organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności.
2. Fundacja jako organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.
3. Fundacja jako organizacja pożytku publicznego podaje roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.
4. Fundacja jako organizacja pożytku publicznego niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów odrębnych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie finansowe i merytoryczne w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego.
5. Fundacja jako organizacja pożytku publicznego zamieszcza sprawozdanie finansowe i merytoryczne, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
§ 42

1. Zarząd sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji oraz zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku obrotowego następującego po roku którego dotyczą sprawozdania.
2. Sporządzone roczne sprawozdania Zarząd niezwłocznie przedkłada Radzie Fundacji wraz opinią Komisji Rewizyjnej.
3. Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego Fundacji Rada Fundacji podejmuje uchwałę o podziale zysku. Osiągnięty zysk może być przeznaczony na:
a) działalność statutową Fundacji,
b) rozwój działalności gospodarczej Fundacji prowadzonej w sposób i w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
4. Jeżeli Fundacja w danym roku obrotowym poniesie stratę, Zarząd przedstawia Radzie Fundacji wnioski co do sposobu i źródła pokrycia straty.
§ 43

Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych do wysokości funduszu założycielskiego podejmuje Zarząd Fundacji.
§ 44

1. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2004 r.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 45

1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inna fundacją. 2. Połączenie nie może nastąpić jeśli w skutek połączenia mogłyby zmienić się cele Fundacji. 3. Uchwałę o połączeniu podejmuje Rada Fundacji kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 Członków Rady.
§ 46

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana. 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji – kwalifikowana większość 2/3 głosów przy obecności połowy członków Rady Fundacji. 3. Uchwała w sprawie likwidacji musi określać tryb likwidacji i przeznaczenie likwidowanego majątku. 4. O likwidacji Fundacji Rada zawiadamia ministrów właściwych dla Fundacji.
§ 47

Majątek pozostały po likwidacji fundacji przeznacza się zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
§ 48

Fundacja corocznie składa właściwemu ministrowi na warunkach określonych przez obowiązujące przepisy sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
§ 49

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez sąd rejestrowy.